محل

مزایا و معایب CNG و LPG

/post-2

با وجود تفاوت گاز  CNGبا گاز  LPG تقریبا همه متخصصین بر روی بهتر بودن این دو سوخت نسبت به بنزین اتفاق‌نظر دارند. در ادامه مزایای و معایب هریک از این دو سوخت را بررسی می‌کنیم.