سوخت پاک چیست کلاس دوم

CNG سوختی پاک

/post-3

در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، امتیازات خاصی به خودروهای گازسوز (خودرو های با سوخت جایگزین پاک) ارائه شده است.